Promocja marki Nordville na rynku Zjednoczonych Emiratów Arabskich

Celem projektu jest promocja marki Nordville na rynku Zjednoczonych Emiratów Arabskich dzięki udziałowi w misjach wyjazdowych do ZEA i przyjazdowej kontrahentów ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich w ramach programu promocji w charakterze ogólnym w związku z udziałem Polski w światowej wystawie EXPO 2020 w Dubaju. Zaplanowane działania bezpośrednio przyczynią się do rozwoju działalności eksportowej Wnioskodawcy i wzmocnienia jego przewagi konkurencyjnej na rynku międzynarodowym.

Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie zaplanowanych wskaźników rezultatu:

  • liczby kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji
  • przychodów ze sprzedaży produktów na eksport 
  • przychodów ze sprzedaży na eksport produktów będących przedmiotem projektu

Wzrost przychodów z działalności eksportowej przyczyni się do rozwoju firmy Wnioskodawcy.

Wydatki ogółem: 54 500,00 PLN

Wydatki kwalifikowalne: 54 500,00 PLN

Dofinansowanie: 46 325,00 PLN

Nordville Alicja Rogalska

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Opracowanie projektu wzorniczego linii mebli dla osób z dysfunkcjami wzroku i/lub słuchu”

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020

Oś priorytetowa 2: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstwa do prowadzenia działalności B+R+I; Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw; Poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej kolekcji mebli, która będzie spełniała oczekiwania pod względem funkcjonalności dla osób z wadami słuchu i/lub wzroku, wyglądu oraz jakości wykonania oraz będzie jednocześnie przystosowana pod wszelkie wymogi sanitarne. Nowa gama produktowa zostanie wdrożona do przedsiębiorstwa w ramach usługi doradczej. 

Celem wdrożenia do oferty opracowanych w ramach projektu mebli dedykowanych, Wnioskodawca doposaży firmę w odpowiednią infrastrukturę - frezarkę dolnowrzecionową, okleiniarkę oraz wiertarkę wielowrzecionową. 

Wydatki ogółem: 369 000,00 PLN

Wydatki kwalifikowalne: 300 000,00 PLN

Dofinansowanie: 215 000,00 PLN